Stichting Gelukskoffer

Missie en visie

Stichting Gelukskoffer te Bussum is opgericht op 5 maart 2010. Wij willen het financieel mogelijk maken dat alle kinderen in Nederland vanaf 2020 kosteloos en structureel op enig moment lessen in Geluk kunnen ontvangen.

Wij willen door het bouwen aan een breed draagvlak, een sterke basis leggen voor het genereren van de fondsen die nodig zijn om in 2020 de uitvoering voor lange tijd te kunnen garanderen. Daarbij hanteren wij realistische en kwalitatieve normen waaraan de lessen, de opleiding en de middelen moeten voldoen.

Stichting Gelukskoffer is ervan overtuigd dat de maatschappij er baat bij heeft dat jonge, nog vormbare kinderen positief opgroeien vanuit een vertrouwen met een groot gevoel van eigenwaarde. Deze kinderen zullen in beweging komen en actieve, gelukkige burgers worden en in staat zijn om dit positieve gedachtegoed weer door te geven aan anderen.
Giften ten bate van het werk van de Stichting zijn zeer welkom en kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL15 TRIO 0254 8096 50 t.n.v. Stichting Gelukskoffer. Met de ondersteuning van de "Vrienden" kan de Stichting projecten opzetten om fondsen te werven.

Ga naar de website van Gelukskoffer voor inhoudelijke informatie over Lessen in Geluk.

Projecten

In 2013 hebben we naast een fondsenwervend Geluksdiner de Expeditie Geluk georganiseerd. Deze Expeditie hebben we in samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp en de Baak georganiseerd.

Zie de website van Expeditie Geluk voor meer informatie over de Expeditie.

Fiscale gevolgen van schenken aan Stichting Gelukskoffer

anbiDe Stichting Gelukskoffer te Amersfoort heeft bij de Belastingdienst de ANBI-status aangevraagd en verkregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een door de Belastingdienst als ANBI aangemerkte Stichting hoeft geen schenkingsrecht te betalen over giften doe zij ontvangt in het kader van haar doelstelling. Ook de uitkeringen die de ANBI Stichting doet in het kader van haar doelstelling zijn vrij van schenkingsrecht. De ANBI-status heeft daarnaast de volgende voordelen voor schenkingen door ouders.

Voordeel 1: De schenker is een particulier

Giften aan goede doelen die bij de Belastingdienst staan geregistreerd als ANBI zijn in beginsel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Giften die aftrekbaar zijn verminderen het belastbare inkomen in box 1. Zij kunnen in aftrek worden gebracht op het inkomen uit werk en woning en op de belastbare winst uit onderneming. De giftenaftrek leidt tot een besparing op de verschuldigde inkomstenbelasting die kan oplopen tot 52 procent van het geschonken bedrag. Onderscheid wordt gemaakt tussen periodieke giften en andere niet-periodieke giften.
Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen aan ANBI's. Indien in een schenkingsovereenkomst (notariële akte) wordt vastgelegd dat iemand minimaal vijf kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan een ANBI, dan zijn de jaarlijkse bedragen integraal (zonder drempel) aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het inkomen betekent dit dat de schenking tot een vermindering van de verschuldigde inkomstenbelasting kan leiden tussen de 34 procent en 52 procent.
Andere, niet-periodieke giften aan een ANBI kunnen ook aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting maar, in tegenstelling tot periodieke giften, zijn deze andere giften slechts aftrekbaar als zij gezamenlijk een bepaalde drempel te boven gaan. Dat drempelbedrag is € 60 of, indien dat hoger is, 1 procent van het verzamelinkomen van fiscale partners. Bijvoorbeeld, bij een brutojaarinkomen van € 30.000 is de fiscale drempel van 1 procent; € 300 per jaar. Alles onder dit bedrag is niet aftrekbaar, alleen het meerdere.

Voordeel 2: De schenker heeft een zogenaamde IB-onderneming

Van een IB-onderneming is sprake als de particulier zijn bedrijf uitoefent in de vorm van een eenmanszaak of als zzp'er. De winst die hij met deze onderneming behaalt is progressief belast in box 1. Wat hierboven is omschreven voor de particulier geldt eveneens voor de IB-ondernemer.

Voordeel 3: De schenker heeft een vpb-plichtige onderneming

BV's en NV's kunnen giften aan ANBI's aftrekken van de belastbare winst in de vennootschapsbelasting. De gift is aftrekbaar als deze schriftelijk is vastgelegd (notariële akte is niet nodig). Er is geen drempel, maar de aftrek mag niet meer zijn dan 50 procent van de winst met een maximum van € 100.000.

Organisatie Stichting Gelukskoffer

Bestuur

Miriam van Meerten (secretaris)
Jan van Middelkoop (penningmeester)

 

Vacature (bestuurslid)

Vergoeding bestuurders en directie

Voor informatie over de vergoeding van bestuurders en directie verwijzen wij graag naar het Beleidsplan.

Contact Stichting Gelukskoffer

Printerweg 16
3821 AD Amersfoort

Telefoon
(085) 877 16 59
E-mail
info@stichtinggelukskoffer.nl

KvK-nummer
32169581